محاسبه گسترده

طول و عرض و ارتفاع را برای محاسبه گسترده وارد کنید

انتخاب نوع ورق

در این بخش نوع ورق خود را انتخاب کنید.

انتخاب تعداد مورد نیاز

در این بخش تعداد جعبه مورد نیاز خود را وارد کنید.

انتخاب نوع چاپ

در این بخش نوع چاپ مورد نظر خود را مشخص کنید.

مشخصات کاربری

در این بخش اطلاعات مربوط به خود را وارد کنید.

فرمت پیتزایی - فلکسویی

بر اساس فرمت پیتزایی - فلکسویی و داده‌های وارد شده توسط شما هزینه‌ها به شرح زیر خواهند بود.